Ein sioe nesa

Dod yn fuan

Sut i Archebu

Sut i Archebu

Swyddfa Docynnau: 07925 659065 
Mae'r Swyddfa Docynnau ar agor o 9.30am i 4pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio Gwyliau Banc) ar gyfer ymholiadau tocynnau (yn y Theatr Newydd a Neuadd Dewi Sant).

amodau a thelerau

Gwerthiannau Grŵp


Archebu'n bersonol

Archebwch yn bersonol yn y New Theatre neu Neuadd Dewi Sant- Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael yn y ddau leoliad ar hyn o bryd.

 

Ein ffonio ni

Gwerthiant y Swyddfa Docynnau 07925 659065

Gwerthiant Grwpiau 029 2087 8878

Gwybodaeth wedi'i Recordio 029 2087 8890

Gwerthiant y Swyddfa Docynnau trwy Ffacs 029 2087 8879

 

Archebu Ar-lein

Gallwch archebu tocynnau ar-lein nawr - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy ein Swyddfa Docynnau ddiogel ar-lein.

ARCHEBU'CH TOCYNNAU NAWR

 • Efallai na fydd rhai seddi neu brisiau gostyngol a hysbysebwyd ar gael ar-lein am resymau technegol.
 • O bwyso'r botwm ARCHEBU'CH EICH TOCYNNAU NAWR, bydd ein Swyddfa Docynnau ar-lein yn agor mewn ffenestr newydd. Os nad yw hyn yn gweithio, gofalwch bod eich gosodiadau naidlen yn iawn neu gludwch yr URL canlynol yn eich porwr: https://tickets.newtheatrecardiff.co.uk
   

Cynllun Eistedd

SeatingPlan-21-may-2013

Gweld ein cynllun eistedd trwy glicio ar y cynllun uchod. Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn.  Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.

Talu

 • Codir tâl ychwanegol am bostio i gyfeiriad yn y DU. Cewch wybod am hynny wrth brynu.
 • Gellir talu gydag arian parod neu siec, yn daladwy i Gyngor Caerdydd. Caniatewch amser i'ch siec glirio cyn derbyn eich tocynnau.
 • Rydym yn croesawu taliad Mastercard, Visa a Maestro
 • Mae croeso i Dalebau Theatr yma ac mewn 150 o lefydd eraill yn y DU. Prynwch rai yn y Swyddfa Docynnau.
 • Mae'n Cynllun Talu Gohiriedig yn hynod boblogaidd. Mae'n caniatáu i chi brynu'r holl docynnau sydd eu hangen arnoch tra bod dewis da o seddau o bob pris yn dal ar gael. Gwneir taliadau mewn pedwar cyfrandaliad. Dylai cyfanswm eich archeb fod yn £75.00 o leiaf.
 • Lle'n briodol mae'r prisiau'n cynnwys taw o 20%. Gall prisiau newid yn unol â newidiadau i'r gyfradd safonol.

Gostyngiadau

 • Mae gostyngiadau ar gael yn aml. Mae manylion ar baneli prisiau pob sioe.
 • Holwch am ostyngiadau wrth i chi brynu'ch tocynnau gan na allwn eu rhoi i chi wedyn.
 • Ceidw'r New Theatre yr hawl i newid neu atal unrhyw ostyngiadau neu gynigion arbennig heb rybudd.

Gostyngiadau i Blant

 • Gan fod GOSTYNGIADAU I BLANT yn cael eu cynnig i bobl ifanc o unrhyw oed os ydynt yn dal i fod yn yr ysgol, ni ddylid tybio o'r herwydd bod y sioe yn addas ar gyfer pob oed. Gofynnwch am gyngor y Swyddfa Docynnau cyn archebu.

Ad-daliadau a Newid Tocynnau

 • Mae'r New Theatre yn ddiolchgar i'r rhai hynny sy'n archebu'n gynnar ac yn deall bod argyfwng weithiau yn atal pobl rhag mynychu.
 • Gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer diwrnodau eraill am yr un pris (neu bris uwch wrth dalu'r gwahaniaeth). Rhaid i'r Swyddfa Docynnau dderbyn y tocynnau hyn yn ôl o leiaf 48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Codir tâl o £1 y tocyn (hyd at uchafswm o £5) am y gwasanaeth hwn.
 • Mae'n bosibl hefyd cynnig tocynnau i'w hailwerthu, ond bydd holl docynnau'r theatr ei hun yn cael eu gwerthu yn gyntaf ac na ellir sicrhau y bydd tocynnau'n cael eu hailwerthu. 
 • Ni allwn ailwerthu tocynnau os na fydd y tocynnau gwreiddiol wedi cael eu dychwelyd i'r Swyddfa Docynnau yn gyntaf. Cedwir gwerth 20% o werth unrhyw ailwerthiant am y gwasanaeth hwn.
 • Heblaw am y ddau wasanaeth hwn neu fod perfformiad yn cael ei ganslo, ni wneir ad-daliad ar ôl i'r tocynnau gael eu prynu.

Tocynnau Wrth Gefn

 • Ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau ar nos Lun a nos Fawrth a Matinee ganol wythnos, gellir prynu tocynnau sydd heb eu gwerthu o 10am ar ddiwrnod y perfformiad gan bobl dros 60 oed a phobl anabl; o 6pm (12.30pm ar gyfer matinee) gan fyfyrwyr, pobl ddi-waith a hawlwyr.
 • Un sedd i bob cais (ac un cydymaith i bobl anabl) am yr un pris â seddi'r Cylch Uchaf - archebu drwy'r Swyddfa Docynnau'r New Theatre yn unig.
 • Gall plant gael gostyngiad wrth gefn hefyd os ydynt yng nghwmni oedolyn cymwys.
 • Efallai y gofynnir am brawf o statws y prynwr.
 • Mae gan y New Theatre yr hawl i atal y Cynllun Wrth Gefn heb rybudd.

Bocsys

 • Mae bocs yn drwyddedig i ddal hyd at 6 o bobl ond maent yn fwy cyffyrddus i 4.
 • Fe'ch rhybuddir mai dim ond rhan o'r llwyfan welwch chi o'r ochr weithiau.

 

 

Lle Rydyn Ni

Lle rydyn ni

New Theatre, Heol y Parc, Caerdydd, CF10 3LN

Mae'r New Theatre wedi'i lleoli ar Heol y Parc yng nghanol dinas Caerdydd, ger adeiladau hardd y Ganolfan Ddinesig.

Cliciwch yma i lawrlwytho map (fformat pdf; agor mewn ffenestr newydd).

Sylwch y bydd angen cyswllt Adobe Acrobat Reader(agor mewn ffenestr newydd)am ddim er mwyn gweld y ffeil hon.


 

 

Parcio

Mae llefydd parcio ar y stryd am ddim o amgylch Neuadd y Ddinas o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar ôl 8.00pm, ac ar ôl 5.00pm ar ddydd Sul.  Codir £2 am barcio ar y stryd rhwng 6.00pm ac 8.00pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Fel arall, maemaes parcio Canolfan Siopa Capitolyn codi £1 am barcio rhwng 6.00pm ac 11.59pm (gwybodaeth yn gywir ar 7/9/15).

 

Parcio a Theithio

Am amseroedd a phrisiau cliciwch yma.

 

Tacsis

Mae safle tacsis gyferbyn â Gwesty'r Parc dros y ffordd i brif fynedfa'r theatr.

 

Trenau

Yr orsaf drenau agosaf yw Heol y Frenhines (rhyw bum munud ar droed). Cliciwch yma am wybodaeth am yr amserlen.

 

Coetsis

Mae man disgyn ar gyfer pobl sy'n cyrraedd y theatr mewn coets ar gael ar Heol y Brodyr Llwydion. Gellir cael map yn rhoi manylion mannau parcio coetsis yn y ddinas trwy ffonio 029 2087 3253, neu ewch i'w gwefan (agor mewn ffenestr newydd).

 

Bysiau

Mae'r New Theatre ar lywbr nifer o fysiau drwy ganol y ddinas. Ffoniwch Bws Caerdydd ar 0871 200 2233 am fanylion pellach (codir tâl galwad ffôn genedlaethol), neu ewch i'w gwefan (agor mewn ffenestr newydd).


Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

Cysylltwch â ni

I gael manylion am berfformiadau sydd wedi'u canslo a'u haildrefnu, ewch i'n tudalen Y Diweddaraf yn sgil Covid 19

 

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau

+44 07925659065 Nodwch: ni allwn ymateb i negeseuon testun na negeseuon voicemail ar y rhif hwn

Gweinyddiaeth

+44 (0) 29 2087 8787

Drws y Llwyfan

+44 (0) 29 2087 8900

Cyfeiriad

New Theatre, Heol y Parc, Caerdydd, CF10 3LN, Cymru.Sylwadau

 Os oes gennych unrhyw sylwadau am y wefan hon, y rhaglen, neu unrhyw agwedd arall ar ein gwasanaeth, cliciwch yma.

Ni ddylech ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost hwn os oes angen ateb ar frys arnoch yn hytrach ffoniwch 029 2087 8889. 

 

 

New Theatre Building