Ein sioe nesa

Error parsing XSLT file: \xslt\mobileHomepageComingSoon.xslt

Sut i Archebu

Sut i Archebu

Swyddfa Docynnau: 07925 659065 


Rydych chi'n archebu eich tocynnau ar-lein, dros y ffôn, drwy e-bost neu'n bersonol. Gallwch hefyd archebu tocynnau fel grŵp.

amodau a thelerau

 

 

Seddi wedi'u cadw

Mae rhai seddi wedi'u neilltuo ar gyfer:

Pobl â nam ar y golwg

Aelodau cynulleidfa byddar

Pobl sydd â symudedd cyfyngedig

Pobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn. 

Ni allwch archebu'r seddi hyn ar-lein. Ffoniwch neu e-bostiwch ein tîm cyfeillgar a fydd yn gwneud eu gorau i'ch helpu.  Gallwch ddefnyddio'r app Next Generation Lite wrth ffonio'r Swyddfa Docynnau.

Trwy gysylltu eich ffôn â Chynorthwy-ydd Cyfleu, mae'r app yn eich galluogi i ddarllen yr hyn mae'r person arall yn ei ddweud a naill ai'n siarad neu'n teipio eich ymateb.  

Gallwch hefyd holi drwy e-bost:  ntmailings@caerdydd.gov.uk

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am archebu tocynnau fel aelod anabl o'r gynulleidfa ar ein Tudalen archebu a disgowntiau

Archebwch ar-lein

Gallwch archebu ar-lein 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy ein Swyddfa Docynnau ddiogel ar-lein (bydd y ddolen hon yn agor mewn ffenestr newydd).

Archebwch dros y ffôn

Ffoniwch dîm cyfeillgar y Swyddfa Docynnau ar 07925 659065 (dydd Llun - dydd Gwener 09:00 - 16:00). Sylwer na allwn ymateb i negeseuon testun neu negeseuon llais ar y rhif hwn. 

Archebwch drwy e-bost

Ysgrifennwch aton ni ni yn ntmailings@caerdydd.gov.uk

Archebwch yn bersonol

Gallwch alw i mewn ac archebu tocynnau naill ai yn y Theatr Newydd neu yn Neuadd Dewi Sant. 

* Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd yn y ddau leoliad.


Archebion grŵp

Rydym yn cynnig gwasanaeth pwrpasol ar gyfer pobl sy'n archebu 8 sedd neu fwy (20 neu fwy ar gyfer pantomeim). Mae'r buddion yn cynnwys:

Seddi wedi'u cadw i gyd-fynd â gofynion eich grŵp

Gostyngiadau grŵp ar lawer o berfformiadau

Dyddiadau talu hyblyg sy'n eich galluogi i roi cadarnhad terfynol o'r niferoedd sy'n agos at ddyddiad y perfformiad

Cyngor ar drefniadau teithio a llety os ydych yn ymweld o'r tu allan i'r dref

Y gallu i archebu ymlaen llaw eich diodydd egwyl

Ffoniwch ein Trefnydd Gwerthiannau Grŵp, Chris Blackler yn uniongyrchol ar 029 20 878 878 neu e-bostiwch eich manylion cyswllt - gan gynnwys rhif ffôn yn ystod y dydd - i cblackler@cardiff.gov.uk a bydd yn eich galw'n ôl. 

Fel arall, gallwch ffonio ein swyddfa docynnau ar 029 2087 8889ARCHEBU'CH TOCYNNAU NAWR

 • O bwyso'r botwm ARCHEBU'CH EICH TOCYNNAU NAWR, bydd ein Swyddfa Docynnau ar-lein yn agor mewn ffenestr newydd. 
   

Cynllun Eistedd

SeatingPlan-21-may-2013

Gweld ein cynllun eistedd trwy glicio ar y cynllun uchod. Bwriad y cynllun eistedd yw rhoi syniad bras o gynllun yr awditoriwn.  Gall union leoliad rhai saddau fod ychydig bach yn wahanol I'r cynllun.

Taliad

 • Gallwch dalu drwy arian parod neu siec, sy'n daladwy i Gyngor Caerdydd. Caniatewch amser i'ch siec glirio cyn derbyn tocynnau.
 • Croesawn daliad gan Mastercard, Visa a Maestro
 • Mae croeso i Docynnau Theatr yma ac mewn 150 o leoliadau ledled y DU. Prynwch eich un chi yn y Swyddfa Docynnau.
 • Lle bo'n berthnasol, mae prisiau tocynnau yn cynnwys TAW 20%. Gall prisiau newid yn unol ag addasiadau i'r gyfradd safonol.


Gostyngiadau

 • Rhoddir manylion y gostyngiadau ar gyfer sioeau penodol ar y paneli prisiau ar gyfer pob sioe ar eintudalen Beth Sy'n Digwydd.
 • Gofynnwch am ostyngiadau ar adeg eu prynu gan na ellir eu cymhwyso'n ôl-weithredol.
 • Mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl i newid neu dynnu unrhyw ostyngiadau neu gynigion arbennig yn ôl heb rybudd.


Gostyngiadau Plant

 • Cynigir gostyngiadau plant i bobl ifanc o unrhyw oedran os ydynt yn dal yn yr ysgol. Nid yw hyn yn golygu bod pob sioe yn addas ar gyfer pob grŵp oedran. Bydd y Swyddfa Docynnau yn hapus i'ch cynghori cyn i chi archebu.


Ad-daliadau a Chyfnewidiadau

 • Mae'r Theatr Newydd yn gwerthfawrogi ymrwymiad y rhai sy'n mynd i'r theatr wrth archebu'n gynnar ac yn cydnabod bod argyfyngau weithiau'n atal presenoldeb.
 • Gellir cyfnewid tocynnau ar gyfer diwrnod arall am yr un pris neu'n uwch (wrth dalu'r gwahaniaeth). Mae'n rhaid derbyn tocynnau yn y Swyddfa Docynnau heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol. Codir tâl o £1 fesul tocyn (hyd at uchafswm o £5) am y gwasanaeth hwn.
 • Fel arall, caiff tocynnau eu derbyn i'w hailwerthu dim ond trwy'r ddealltwriaeth y caiff tocynnau Neuadd Dewi Sant eu gwerthu yn gyntaf ac ni ellir gwarantu ailwerthu.
 • Ni allwn ail-werthu tocynnau oni bai bod y gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd i'r Swyddfa Docynnau am y tro cyntaf. Bydd 20% o werth unrhyw ail-werthu yn cael ei gadw ar gyfer y gwasanaeth hwn.
 • Heblaw am y ddau wasanaeth hyn neu ganslo perfformiad, ni chaiff arian ei ad-dalu wedi prynu'r tocynnau. 

Tocynnau wrth gefn

Ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau ar Nosweithiau Llun a Mawrth a Pherfformiadau Prynhawn canol wythnos, mae pobl anabl a phobl dros 60 oed yn cael cyfle i brynu seddau nas prynwyd o 10am ar ddiwrnod y perfformiad.

Gall myfyrwyr, pobl ddi-waith a hawlwyr brynu seddau nas gwerthwyd o 6pm (12.30pm ar gyfer perfformiadau prynhawn).

Gallwch brynu un sedd fesul cais (ynghyd ag un cydymaith ar gyfer pobl anabl) am bris cyfatebol i seddau'r Cylch Uchaf. Gellir archebu hwn yn bersonol o Swyddfa Docynnau'r Theatr Newydd yn unig.

 • Gall plant hefyd dderbyn y disgownt wrth gefn os bydd oedolyn cymwys yn dod gyda nhw.
 • Gellir gofyn am brawf o statws.
 • Mae'r Theatr Newydd yn cadw'r hawl i dynnu'r Cynllun Tocynnau wrth Gefn yn ôl heb rybudd.


Bocsys

 • Mae bocsys wedi'u trwyddedu ar gyfer uchafswm o 6 o bobl ond rydym yn argymell yn gryf hyd at 4 am gysur rhesymol.
 • Oherwydd cyfyngiadau golwg posibl, dim ond drwy'r Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8889 y gellir archebu Bocsys

Sylwer bod golygfa wrth ochr y llwyfan weithiau'n gyfyngedig.

 

Eich ymweliad

Parcio a thrafnidiaeth gyhoeddus

Mae Caerdydd yn brifddinas fywiog, sy'n cynnal digwyddiadau chwaraeon, cerddoriaeth a diwylliannol mawr drwy gydol y flwyddyn. Gall rhai digwyddiadau effeithio ar eich amser teithio i ganol y ddinas. Ewch ar wefannau Cyngor Caerdydda Croeso Caerdyddam fanylion llawn yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill er mwyn i chi allu cynllunio eich ymweliad yn y ffordd orau.


 

 

Parcio

Mae llefydd parcio ar y stryd am ddim o amgylch Neuadd y Ddinas o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar ôl 8.00pm, ac ar ôl 5.00pm ar ddydd Sul.  Codir £2 am barcio ar y stryd rhwng 6.00pm ac 8.00pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Fel arall, maemaes parcio Canolfan Siopa Capitolyn codi £1 am barcio rhwng 6.00pm ac 11.59pm (gwybodaeth yn gywir ar 7/9/15).

 

Parcio a Theithio

Am amseroedd a phrisiau cliciwch yma.

 

Tacsis

Mae safle tacsis gyferbyn â Gwesty'r Parc dros y ffordd i brif fynedfa'r theatr.

 

Trenau

Yr orsaf drenau agosaf yw Heol y Frenhines (rhyw bum munud ar droed). Cliciwch yma am wybodaeth am yr amserlen.

 

Coetsis

Mae man disgyn ar gyfer pobl sy'n cyrraedd y theatr mewn coets ar gael ar Heol y Brodyr Llwydion. Gellir cael map yn rhoi manylion mannau parcio coetsis yn y ddinas trwy ffonio 029 2087 3253, neu ewch i'w gwefan (agor mewn ffenestr newydd).

 

Bysiau

Mae'r New Theatre ar lywbr nifer o fysiau drwy ganol y ddinas. Ffoniwch Bws Caerdydd ar 0871 200 2233 am fanylion pellach (codir tâl galwad ffôn genedlaethol), neu ewch i'w gwefan (agor mewn ffenestr newydd).


Nid yw'r New Theatre Caerdydd yn gyfrirol am gynnwys gwefan unrhyw drydydd parti.

Mynediad

Gwasanaethau ar gyfer pobl anabl

Rydym yn croesawu pob cwsmer ac yn cynnig ystod helaeth o wasanaethau i sicrhau bod eich ymweliad yn ddymunol ac yn gyfforddus. Rhowch wybod am unrhyw ofynion wrth archebu eich tocynnau, ac mae croeso i chi ofyn i'r Rheolwr ar Ddyletswydd am unrhyw beth sydd ei angen arnoch wrth gyrraedd.

Mae mannau parcio i gwsmeriaid anabl y tu allan i Westy'r Parc yn ogystal ag ar Heol y Brodyr Llwydion lle mae mynediad gwastad i'r theatr. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Cyrraedd a symud o gwmpas

Hefyd gallwch gael gwybodaeth am docynnau ar ein tudalen Archebu a gostyngiadau.

Mae ein fideo IAP â chapsiynau yn amlinellu'r perfformiadau ag IAP sy'n dod i'r Theatr Newydd yn 2019.

Dadlwythwch fersiwn PDF o'n Canllaw MynediadMae ein stori weledol yn adnodd a ddyluniwyd ar gyfer pobl â Chyflwr Sbectrwm Awtistig i helpu i baratoi ymwelwyr ar gyfer y profiad o ymweld â'r theatr i weld perfformiad.

 

Dyddiadur perfformiadau â chymorth

laith Arwyddion Prydain

   

Disgrifiad clywedol byw

   

Perfformiad â phenawdau

   

 O ran perfformiadau penodol fydd â chyfleuster cyfieithu ar y pryd neu ddisgrifio, mae pris cyfradd safonol ar gyfer seddi yn unrhyw ran o'r theatr ar gyfer mynychwyr anabl sydd angen y gwasanaeth hwn, ynghyd ag un cymar yr un. Mae hyn bob amser yr un peth â'r hyn a hysbysebir ar gyfer y Cylch Uwch.


Cynigir gostyngiadau arferol ar gyfer perfformiadau eraill fel y'i nodir yn y panel prisiau ar gyfer pob sioe.

 

Lawrlwytho llyfryn y tymor

Cliciwch yma i lawrlytho copi Print Bras o Lyfryn y Tymor mewn fformat pdf (Seasneg yn unig).

Sylwch y bydd angen Adobe Acrobat Reader arnoch er mwyn gweld y llyfryn. Am gopi am ddim o Adobe Acrobat Reader, cliciwch yma (agor mewn ffenestr newydd). 

 

Defnyddwyr cadeiriau olwyn

Am resymau technegol, gallwn ond werthu lleoedd cadair olwyn i alwyr personol neu ar 029 2087 8889. Mae'n ddrwg gennym na allwn gymryd archebion am leoedd cadair olwyn ar-lein.
Os ydych yn ddefnyddiwr cadair olwyn sydd am newid i sedd Stondin arferol, cysylltwch â'r Adran Blaen y Tŷ ymlaen llaw trwy ffonio (029) 2087 8790 neu e-bostio ntmailings@cardiff.gov.uk.

Mae'n ddrwg gennym, o ganlyniad i'r galw a rhesymau diogelwch, ni fydd hyn yn bosibl bob tro.


Lifft dynodedig

Mae gennym lifft ar waith i'n cwsmeriaid anabl ac unrhyw un arall sy'n cael trafferth gyda grisiau. I gael manylion llawn, ewch i'n tudalen Cyrraedd a symud o gwmpas.

Perfformiadau â chymorth

Rydym yn cynnig perfformiadau IAP, â disgrifiadau sain, â chapsiynau a hamddenol. I gael mwy o wybodaeth ewch i'n hadran Perfformiadau â chymorth.

Archebu a gostyngiadau

Rydym yn cynnig gostyngiad ar y rhan fwyaf o berfformiadau i ymwelwyr anabl. Rhestrir y gostyngiadau hyn ar ein tudalennau sioeau. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Archebu a gostyngiadau.

MobileConnect

Yn ddiweddar rydym wedi gosod MobileConnect; system WiFi sy'n galluogi darlledu sain amlgyfrwng drwy ffrwd fyw i ffôn clyfar neu ddyfais llechen.