Gwybodaeth am docynnau rhatach i ymwelwyr anabl:

Mae'r New Theatre yn cynnig gostyngiad i ymwelwyr anabl ar y rhan fwyaf o docynnau yn y rhan fwyaf o berfformiadau. Rhestrir y gostyngiadau hyn ar dudalennau'r sioeau ar y wefan hon. Yn ogystal â hyn, gall defnyddwyr cadair olwyn brynu eu dewis o docynnau am y pris a hysbysebir ar gyfer y Cylch Uchaf. Am resymau technegol mae'n rhaid prynu llefydd cadair olwyn dros y ffôn neu yn bersonol ac nid ydynt ar gael ar-lein.

Mae gan bob person anabl sy'n mynychu'r New Theatre, ac sy'n gymwys i gael tocyn rhatach, hawl i brynu un sedd ychwanegol am yr un pris rhatach ar gyfer un cymar. Wrth brynu eich tocynnau gan y swyddfa docynnau, gofynnwch am y tocyn pris rhatach ychwanegol i'ch cymar. Neu os ydych chi'n prynu tocynnau ar-lein, dewiswch sedd ychwanegol ar gyfradd is person anabl ar gyfer eich cymar.

 

hynt

O fis Ebrill 2015, bydd y New Theatre yn rhan o gynllun mynediad Cymru gyfan newydd, Hynt.

Drwy fod yn rhan o'r cynllun cenedlaethol, bydd deiliaid cerdyn Hynt yn gallu mwynhau perfformiadau a gweithgareddau mewn amryw leoliadau yng Nghymru a bydd hawl ganddynt gael tocyn am ddim ar gyfer Cynorthwy-ydd Personol neu Ofalwr.

Mae hyn yn golygu na fyddwn yn derbyn unrhyw aelodau newydd i'n cynllun Mynediad ein hun ac os ydych eisoes wedi ymaelodi, gofynnwn i chi wneud cais arall i fod yn aelod Hynt. 

Os ydych yn rhan o'n cynllun Mynediad ar hyn o bryd fel noddwr anabl ac yr hoffech barhau i dderbyn tocyn am ddim ar gyfer eich Cynorthwy-ydd Personol / Gofalwr, bydd angen i chi wneud cais i ymuno â Hynt drwy lawrlwytho ffurflen gais yn uniongyrchol o'i wefan: www.hynt.cymru

 

Os ydych yn Gynorthwy-ydd Personol / Gofalwr, anogwch y person rydych chi'n gofalu amdano i wneud cais yn fuan. Os ydych chi'n gymwys, gallwch gwblhau'r ffurflen gais ar ei ran drwy ei lawrlwytho ar www.hynt.co.uk

O 1 Medi 2015, bydd angen i chi fod yn ddeiliad cerdyn Hynt er mwyn cael tocyn am ddim ar gyfer eich Cynorthwy-ydd Personol / Gofalwr. Dylech wneud cais cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau na fydd angen i chi aros y tro nesaf yr hoffech archebu tocynnau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, ewch i www.hynt.cymru neu cysylltwch â Hynt yn uniongyrchol ar 0344 2252305 neu e-bostiwch info@hynt.co.uk

 

Os oes gennych aelodaeth Grŵp i'r New Theatre / Neuadd Dewi Sant, gallwch barhau i ddefnyddio eich aelodaeth fel o'r blaen.  Ffoniwch ni ar 029 2087 8885 os nad ydych yn siŵr a oes gennych aelodaeth grŵp.

Os ydych chi'n cynrychioli grŵp o bobl anabl ac yr hoffech i bawb fod o dan un aelodaeth, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais YMA.

Ar ôl ei chwblhau, anfonwch eich ffurflen at:

Cynorthwywyr Personol
New Theatre
Heol y Parc
CAERDYDD
CF10 3LN

Byddwn yn prosesu'ch cais ac yn cysylltu â chi o fewn 28 diwrnod. Nodwch na fyddwch yn gallu hawlio eich sedd(i) Cynorthwyydd Personol tan i ni ymateb gyda'ch rhif archebu unigryw. Unwaith y byddwch yn llwyddiannus, ni fydd raid i chi adnewyddu'ch statws am 3 blynedd (os bydd y cynllun yn para tu hwnt i'r cyfnod prawf).

Os ydych angen rhagor o wybodaeth am y cynllun hwn, gallwch anfon e-bost atom i ntmailings@cardiff.gov.uk, ein ffonio ar 029 2087 8787 neu ysgrifennu atom yn y cyfeirid uchod.

Lluniwyd y cynllun prawf gyda chymorth Swyddog Mynediad Cyngor Caerdydd, Clymblaid Pobl Anabl Caerdydd a'r Fro, Celfyddydau Anabledd Cymru a'n cwsmeriaid.  Rydym yn croesawu adborth gan gwsmeriaid ar y polisi ar y ffôn, mewn e-bost neu drwy'r post i'r cyfeiriad uchod.